dijous, de març 13, 2008

la Coordinadora Anticementeri Nuclear
OBTÉ UNA GRAN VICTÒRIA!

EL PARLAMENT DECATALUNYA CONTRARI A LA POSSIBLE INSTAL·LACIÓ A CATALUNYA DEL CEMENTIRI DE RESIDUSRADIOACTIUS

Laproposta de resolució (Tram. 250-00289/08) presentada pels grups parlamentarisd'ICV-EUiA i ERC va ser admesa a tràmit el passat 17-07-2007, i avuidimarts 11 de març de 2008 ha estat debatuda i APROVADA per la Comissiód'Economia, Finances i Pressupost, amb els vots a favor de CiU, ERC iICV-EUiA, i els vots contraris del PSC i PP.

La proposta de resolucióque diu textualment "El Parlament de Catalunya mostra el seu rebuig ala possible instal·lació d'un magatzem temporal centralitzat per aresidus nuclears a les comarques de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i elBaix Camp i, per extensió, a tot el territori de Catalunya.",s'ha aprovat avui dimarts 11 de març en el marc de la sessió de laComissió d'Economia, Finances i Pressupost. A favor de la proposta deresolució hi ha votat els grups parlamentaris de Convergència i Unió, EsquerraRepublicana de Catalunya, i Iniciativa per Catalunya-Verds-Esquerra Unida iAlternativa; en contra hi ha votat els grups parlamentaris del Partit dels Socialistesde Catalunya i el Partit Popular; s'ha abstingut el grup mixt.

Des de la Coordinadora AnticementiriNuclear de Catalunya ens felicitem per l'aprovació d'aquestaproposta de resolució contraria a la possible instal·lació d'un cementirinuclear a Catalunya. Donem les gràcies a CiU, ERC i IC-V-EUiA per haverdefensat la proposta de resolució que recull i reconeix la voluntat dels 55ajuntaments, 7 consells comarcals (veure taula i mapa), entitats,organitzacions agrícoles, sectors econòmics de la construcció i del turisme,sindicats, partits, ciutadans, i una amplia majoria de la societat de lesTerres de l'Ebre i el Camp de Tarragona que han manifestat al llarg delsdarrers anys el seu rebuig a acollir aquesta instal·lació. No voldríem deixarde felicitar les intervencions en la Comissió d'Economia Finances iPressupost dels representants polítics territorials Carles Pellicer (CIU),Sergi de los Rios (ERC) i Daniel Pi (ICV-EUiA), en la defensa del territori deles Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona.

També volem manifestarel descontent de la CACN amb el PSC, PP i Ciutadans que han preferit anteposarels interessos polítics i econòmics del lobby nuclear a la voluntat popular.

Remarquem el caràcter històric del'aprovació d'aquesta proposta de resolució, ja que és la primeravegada que el Parlament de Catalunya es pronuncia a favor d'una iniciativacontra la industria nuclear.

Demanem a ENRESA i AMAC que deixind'interferir en el nostre territori a la recerca d'un emplaçamentper al cementiri nuclear, que respectin la voluntat del Parlament i delterritori de Catalunya, i acceptin la realitat democràtica que la ciutadania iles institucions ha manifestat de manera clara i rotunda contra aquestainstal·lació.

Demanem a la ComissióInterministerial (creada de manera expressa per a establir els criteris que hade complir l'emplaçament triat per la seva instal·lació i el procedimentper a la tramitació de les sol·licituds per acollir el futur magatzem), queprengui bona nota d'aquest posicionament. Igualment al Govern del'Estat, i concretament al seu President, que han reiterat el compromísde no imposició i han condicionat la decisió a que existeixi un ampli consensen territorial i institucional per acollir aquesta instal·lació. A Catalunya quedademostrat que no hi ha consens territorial ni institucional.

També volem manifestar que lesTerres de l'Ebre i el Camp de Tarragona estan pagant, en escreix, lahipoteca que representen les instal·lacions nuclears, i que un cementirinuclear no faria res més sinó que agreujar aquesta situació territorial.

Entenem l'aprovaciód'aquest proposta de resolució com un primer pas per treballar enl'exigència d'un pla de tancament progressiu i ordenat, peròimmediat, de les centrals nuclears situades a Catalunya. Així mateix, entenemque aquest rebuig demostrat avui pel Parlament de Catalunya desbarata lesestratègies del lobby nuclear que recerca, en la implantació d'uncementiri nuclear, l'argument per a continuar exigint més centrals,al·legant que el problema dels residus ja estaria resolt. El problema delsresidus nuclears no té solució (amb la construcció del cementiri l'únicque es pretén es concentrar-los en un únic punt), i no es pot planificar uncementiri nuclear si abans no hi ha un pla de tancament de les instal·lacionsque produeixen els residus que permeti quantificar quina quantitat de residuses la que s'hauria d'emmagatzemar. No es pot resoldre la gestió deresidus si abans no se'n determina la quantitat exacta. Per tant reclamemque no es construeixin noves centrals nuclears, i que es redacti el pla detancament progressiu i ordenat, i immediat de les centrals nuclears.

Amb l'aprovaciód'aquesta proposta queda clar que el futur econòmic, mediambiental isocial del territori no passa per la instal·lació d'un cementiri de residusnuclears.

COORDINADORA ANTICEMENTIRI NUCLEARDE CATALUNYA (CANC)

Terres de l'Ebre i Camp deTarragona, 11 de març de 2008

Estadisticas Gratis